அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்

புன்கணீர் பூசல் தரும். -திருக்குறள்

#490-A, GNT Road 

(opp. Nallalagu Poly technic Indian oil petrol Bunk behind),

Redhills, Chennai - 600066

Tamilnadu, India

+91 9444431173

+91 9940656056

Email Id: ganapathy.jayaraman@gmail.com

Hours of operation:  8 AM to 6 PM

Contact Us

Success! Message received.

Map to our Kalyana Mandapam

 

Please reload

About Us

In 1951, we started as Natarajaa Theater business and now we moved to Sri Natarajaa Thirumana Mandapam.

 

SRI NATARAJAA THIRUMANA MANDAPAM A/C" – is an ISO Certified service provider and the facility is well architected style marriage hall in Redhills, Chennai.

 

A hall for Weddings, Betrothal, engagements, Birthday parties, Get-togethers, Exhibitions, Seminars, Conferences etc.

 

 • Vinayagar Temple available at this premises.

 • Central air conditioned Marriage and Dining hall.

 • Hall capacity available - 1200 people.

 • Kitchen with full equipped with steam boiler.

 • Dinning capacity available 300 No’s (Pure Veg).

 • Buffet capacity available 300 No’s (Pure Veg).

 • Well-furnished guest room - 6 A/C and 2 Non –A/C.

 • Ample Car parking (50 to 75), Bike Parking (150 to 200).

 • Two public lift and one service lift available.

 • Full CCTV surveillance camera with recording available.

 • Full capacity Generator backup.

 
 
Entrance
Entrance Design
Vinayar Temple
Stairs to Hall
Hall view
Hall view centered
Stage decoration
Dining Hall
Dining - Buffet style
Buffet food stall
Parking
Night exterior decoration